Investiční zadání EC Sejny

Investiční zadání EC Sejny

Realizace

Investiční zadání EC Sejny

Bytové družstvo Sejny vlastnilo a provozovalo tři černouhelné kotelny, které dodávaly teplo pro ústřední vytápění a přípravu teplé užitkové vody (ÚT/TUV) do tří distribučních uzlů. V rámci systému vytápění Bytové družstvo Sejny zásobovalo teplem a teplou vodou více než 30 bytových domů se 790 byty a celkovou plochou přes 44 000 m2. Celkový tepelný výkon potřebný k zajištění ústředního vytápění a teplé vody byl 4,5 MWt, přičemž roční spotřeba tepla (ÚT/TUV) byla přibližně 36 800 GJ. 

Na základě smluv uzavřených mezi Bytovým družstvem Sejny a EC Sejny Grupa CEDR Energo sp.z o.o., se skupina EC Sejny Grupa CEDR Energo sp. z o.o. zavázala:

– postavit, uvést do provozu a provozovat nový zdroj tepla na palivo ve formě dřevní štěpky s instalovaným výkonem min. 4 MWt na štěpku, 

– napojit tři distribuční uzly na hlavní tepelnou síť, 

– postavit a provozovat jednotlivé uzly ÚT/TUV v objektech Bytového družstva Sejny 

– zajišťovat dodávky tepla po dobu 17 let ode dne uzavření balíčku smluv

Umístění nové kotelny (zdroje tepla) bylo určeno v areálu jedné z kotelen Bytového družstva Sejny, ul. Wojska Polskiego 19A v Sejnech.  Došlo k demontáži technologického zařízení předchozí kotelny a demolici objektu kotelny. Zachovala se pouze část kotelny, sloužící jako havarijní olejová kotelna (v době špičky a jako rezerva) s instalovaným výkonem 0,75 MWt, 

V rámci výstavby a realizace nové kotelny byla nutná přeložka podzemních inženýrských sítí a vybudování vnitřní elektrické soustavy v objektu (300 m dlouhá kabelová síť s infrastrukturou). 

Novou kotelnu tvoří dva objekty: kotelna a sklad paliva – dřevní štěpky. V kotelně jsou instalovány dva kotle na spalování dřevní štěpky polské firmy FAKO SA z Rumie s jmenovitými výkony 3 MWt a 1 MWt.

Z důvodu přípravy nového developerského projektu společností Baltic Invest je v aktuálně realizované kotelně naplánován prostor pro instalaci dalšího kotle na dřevní štěpku s jmenovitým výkonem 1 MWt. Skupina EC Sejny Group CEDR Energo sp. z o.o. nainstaluje uvedený kotel po uzavření příslušných smluv se společností Baltic Invest na zajištění dodávek tepla do plánovaných čtyř bytových domů.

Sklad palivové štěpky – je vybaven kompletními, plně automatizovanými systémy pro skladování a podávání paliva do topných kotlů vč. pohyblivé podlahy. Hala skladu paliva byla provedena jako železobetonová konstrukce s biologicky aktivní střechou na ocelové konstrukci. Kotelna byla provedena částečně jako železobetonová konstrukce a částečně jako ocelová konstrukce opláštěná sendvičovými panely. 

V říjnu 2021 byla uvedena do provozu hlavní tepelná síť propojující periferní topné uzly (v lokalitách černouhelných kotelen Bytového družstva Sejny). 

Skupina EC Sejny Group CEDR Energo sp. z o.o. instalovala na vlastní náklady a vlastní úsilí 29 samostatných uzlů ÚT/TUV vyrobených společností Danfoss v objektech určených pro zásobování teplem, provozovatelé nebo vlastníci tří objektů instalují jednotlivé teplárenské uzly na náklady.  

Stavební povolení na výstavbu hlavních tepelných sítí vydal OÚ Sejny dne 12.4.2021 a stavební povolení na výstavbu kotelny vydal OÚ Sejny dne 2.6.2021. Na přelomu února a března 2022 začne nová kotelna dodávat teplo do tepelné sítě ve zkušebním režimu. Uvedení kotelny do provozu, po ukončení zkušebního období výroby tepla, plánujeme v létě 2022.