Polityka Prywatności

CEDR ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ (określana jako “my”, „nasz” lub „nas” w treści niniejszej Polityki Prywatności) jest spółką wchodzącą w skład Grupy kapitałowej CEDR Energo. Jako przedsiębiorstwo staramy się szanować i chronić prywatność wszystkich osób, z którymi współpracujemy. Podejmujemy starania w celu zapewnienia przejrzystości stosowanych przez nas metod przetwarzania danych osobowych, zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi prawa ochrony prywatności i danych. Niniejsza Polityka Prywatności określa, w jaki sposób możemy zbierać i wykorzystywać Państwa dane osobowe w przypadku, gdy korzystają Państwo ze strony internetowej dotyczącej www.cedrenergo.pl

Administrator danych i kontakt z nami

Zgodnie z Ogólnym Rozporządzeniem o Ochronie Danych („RODO” – rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/67 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE), informujemy, że administratorem danych osobowych jest: CEDR ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ.

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych, lub zamierzają Państwo skorzystać z dowolnych uprawnień wyszczególnionych w treści niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony poniżej:

Adres do korespondencji: ul. Dojazdowa 9B/417, 43-100 Tychy

Adres e-mail: biuro@cedrenergo.pl

Niniejsza Polityka Prywatności wyjaśnia:

Jakiego rodzaju dane osobowe możemy zbierać;
W jaki sposób wykorzystujemy te dane oraz jakie są podstawy prawne przetwarzania danych;
Jak przechowujemy Państwa dane osobowe;
W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane osobowe;
W jaki sposób dane osobowe są ujawniane lub przekazywane innym podmiotom;
W jaki sposób dokonywane są transfery danych – międzynarodowe lub w obrębie naszej grupy spółek;
Jakie przysługują Państwu uprawnienia;
Jak dokonywane są zmiany niniejszej Polityki;
W jaki sposób można się z nami skontaktować.

W rozdziale Informacje Uzupełniające niniejszej Polityki Prywatności wyjaśniamy, co oznacza termin „dane osobowe” oraz inne pojęcia stosowane w treści tego dokumentu. 

Informacje, w tym dane osobowe, zbierane przez nas na stronie internetowej

Kategorie informacji, w tym danych osobowych, które przetwarzamy w związku z korzystaniem z naszej strony internetowej uzależnione są od zakresu i sposobu korzystania przez Państwa z udostępnionych usług.  Poniżej przedstawiamy informacje o przetwarzaniu określonych kategorii danych.

– Dane dotyczące korzystania ze stron internetowych

Zbieramy informacje o tym jak Państwo korzystają z naszych stron internetowych. Obejmuje to dane o odwiedzanych stronach, wyszukiwanych usługach lub informacjach oraz treściach, z których Państwo korzystają. 

– Dane techniczne

Zbieramy informacje o urządzeniach wykorzystywanych w celu uzyskania dostępu do strony internetowej. Obejmuje to gromadzenie identyfikatorów urządzeń mobilnych lub adresów sieciowych IP tzn. numerów umożliwiających w określonych sytuacjach identyfikację konkretnego komputera lub urządzenia sieciowego połączonego z Internetem. Tego typu informacje mogą być powiązane z identyfikatorem pliku cookie, który jest przez nas pozyskiwany i przetwarzany. Prosimy o zapoznanie się z naszą Polityką plików cookie w celu uzyskania dalszych informacji.

– Dane kontaktowe

Dane kontaktowe zbierane są, gdy zadają nam Państwo pytania bądź zamawiają otrzymywanie powiadomień, informacji handlowychlub innych materiałów. Odpowiedni formularz dostępny na stronie internetowej wskazuje kategorie zbieranych danych kontaktowych i pola obowiązkowe. Do danych kontaktowych należą takie kategorie danych jak przykładowo: imię i nazwisko, stanowisko, adres firmy, adres e-mail.

W jaki sposób wykorzystujemy dane osobowe

O ile nie jest to wymagane na mocy przepisów prawa, Państwa dane osobowe wykorzystujemy w następujących celach:

dostarczania Państwu określonych informacji lub usług;
umożliwienia pobrania określonych treści;
wysyłki informacji handlowych i powiadomień związanych z naszymi usługami;
odpowiedzi na Państwa pytania i uwagi;
dokonywania analiz lub udoskonalania naszych usług.

Zgodnie z przepisami RODO mamy obowiązek poinformować o podstawie prawnej przetwarzania Państwa danych osobowych. W tabeli poniżej przedstawiamy informacje na temat celów przetwarzania danych osobowych i podstaw prawnych ich przetwarzania, w odniesieniu do określonych kategorii danych i celów ich wykorzystania. Prosimy o zwrócenie uwagi, iż możemy przetwarzać dane osobowe w oparciu o więcej niż jedną podstawę prawną – w zależności od celu, w którym dane są wykorzystywane.


Cel przetwarzania

Przetwarzanie danych w celu marketingowym tj. przesyłanie informacji handlowych i powiadomień na wskazany adres e-mail.

Rodzaj (kategorie) przetwarzanych danych osobowych

Dane kontaktowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, lokalizacja (rynek), adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

Udzielona przez Państwa zgoda – dane są przetwarzane na podstawie Artykułu 6.1 (a) RODO.

Formularz wskazuje kategorie danych (pola), które są obowiązkowe. Niepodanie wymaganych informacji może skutkować niemożnością skontaktowania się z Państwem w celu dostarczenia zamówionych informacji handlowych powiadomień lub innych zamówionych materiałów.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

W przypadku otrzymywania informacji handlowych poprzez pocztę elektroniczną mogą Państwo ponadto w każdej chwili wypisać się z subskrypcji  poprzez link umieszczony w treści otrzymywanej wiadomości.


Cel przetwarzania

Analiza ruchu/zdarzeń występujących na stronie internetowej.

Rodzaj (kategorie) przetwarzanych danych osobowych

Dane techniczne: pliki cookie, identyfikatory urządzeń mobilnych, adresy IP, informacje o systemie operacyjnym i typie przeglądarki internetowej – zgodnie z Polityką plików cookie.

Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

Udzielona przez Państwa zgoda – dane są przetwarzane na podstawie Artykułu 6.1 (a) RODO.

Przysługuje Państwu prawo do wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.


Cel przetwarzania

Odpowiadanie na Państwa pytania i uwagi. Informowanie o zmianach w naszych politykach i regulaminach.

Rodzaj (kategorie) przetwarzanych danych osobowych

Dane kontaktowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, lokalizacja (rynek), adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

Uzasadniony interes administratora danych (niezbędność do udzielania odpowiedzi na Państwa pytania i uwagi, w tym dotyczące świadczonych przez nas usług, oraz informowania o zmianach w dokumentach takich, jak regulaminy czy polityki) – dane są przetwarzane na podstawie Artykułu 6.1 (f) RODO.


Cel przetwarzania

Przekazywanie informacji naszym dostawcom. 

Rodzaj (kategorie) przetwarzanych danych osobowych

Dane techniczne: pliki cookie, identyfikatory urządzeń mobilnych, adresy IP, informacje o systemie operacyjnym i typie przeglądarki internetowej.

Dane kontaktowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, lokalizacja (rynek), adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

Uzasadniony interes administratora danych (niezbędność do prowadzenia współpracy z naszymi zaufanymi dostawcami, którzy świadczą nam usługi zgodnie z postanowieniami zawartych z dostawcami umów) – dane są przetwarzane na podstawie Artykułu 6.1 (f) RODO.


Cel przetwarzania

Przekazywanie informacji innym podmiotom w grupie kapitałowej

Rodzaj (kategorie) przetwarzanych danych osobowych

Dane techniczne: pliki cookie, identyfikatory urządzeń mobilnych, adresy IP, informacje o systemie operacyjnym i typie przeglądarki internetowej.

Dane kontaktowe: imię i nazwisko, stanowisko, nazwa firmy, lokalizacja (rynek), adres e-mail.

Podstawa prawna przetwarzanych danych osobowych

Uzasadniony interes administratora danych (przekazywanie danych wewnątrz naszej grupy jest potrzebne, aby dostarczać Państwu produkty i usługi oraz efektywnie zarządzać działalnością administratora i naszej grupy) – dane są przetwarzane na podstawie Artykułu 6.1 (f) RODO.


Jak przechowujemy Państwa dane

Przechowujemy Państwa dane osobowe przez okres niezbędny do świadczenia określonej usługi bądź realizacji innego wskazanego powyżej celu, zgodnie z wymogami prawnymi. Po upływie powyższego okresu dane osobowe zostaną bezpiecznie usunięte lub poddane anonimizacji. Dane w formie zanonimizowanej mogą być wykorzystywane do celów analitycznych.  

Dane mogą zostać usunięte wcześniej, w tym, jeżeli zażądają Państwo ich usunięcia lub wycofają udzieloną zgodę na ich przetwarzanie. Szczegółowe informacje na ten temat znajdą Państwo w rozdziale „Przysługujące Państwu uprawnienia” zamieszonym w dalszej części Polityki.

Gdyby chcieli uzyskać Państwo więcej informacji na powyższy temat, prosimy o kontakt z nami w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.

W jaki sposób zabezpieczamy Państwa dane

Stosujemy odpowiednie organizacyjne i techniczne środki bezpieczeństwa w celu przeciwdziałania nieuprawnionemu wykorzystaniu bądź dostępowi do danych osobowych, jak również przypadkowemu bądź niezgodnemu z prawem zniszczeniu, modyfikacji lub utracie tych danych. Nasi dostawcy mają obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa danych w powyższym zakresie. 

Przekazywanie i ujawnianie danych

Informacje przekazywane naszym dostawcom.

Korzystamy z usług zewnętrznych dostawców w celu realizacji na nasze zlecenie usług takich jak np. usługi informatyczne, w tym usługi programistyczne i hosting danych, wysyłka biuletynów i innych zamówionych materiałów, zarządzanie relacjami z klientem, usługi analityczne (odbiorcami Państwa danych są w takich przypadkach podmioty świadczące wskazane powyżej usługi). W tym celu przekazujemy informacje, które są niezbędne do realizacji usługi. Nasi dostawcy są zobowiązani zgodnie z przepisami prawa i zawartymi umowami do przestrzegania naszych wymogów oraz niewykorzystywania Państwa danych osobowych we własnych celach biznesowych.

Informacje przekazywane innym podmiotom.

Dane osobowe mogą być przez nas ujawniane w związku z prowadzonym postępowaniem prawnym, np. w odpowiedzi na decyzję organu publicznego lub wezwanie sądowe, na żądanie organów ścigania bądź w przypadku, gdy naszym zdaniem niezbędne będzie przeprowadzenie dochodzenia, zapobieżenie lub podjęcie kroków w związku z działaniami niezgodnymi z prawem, bądź jeżeli jest to wymagane na mocy przepisów prawa. 

Nie sprzedajemy ani nie użyczamy Państwa danych osobowych osobom trzecim.

Transfery danych – międzynarodowe lub w obrębie Grupy 

Spółka CEDR ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ należy do międzynarodowej grupy kapitałowej. Z uwagi na powyższe, możemy udostępniać Państwa dane osobowe w obrębie grupy spółek.  Dostęp taki zawsze jest kontrolowany i nadawany jedynie w przypadkach, w których jest on potrzebny, aby świadczenie dla Państwa usług było możliwe, bądź aby zrealizować spoczywające na nas obowiązki. 

Przekazujemy Państwa dane na zewnątrz EOG wyłącznie w przypadkach, gdy zapewnione są wymagane i adekwatne środki bezpieczeństwa w celu ochrony przetwarzanych informacji a przetwarzanie danych jest zgodne z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony prywatności. Środki te mogą obejmować wykorzystanie przyjętych przez Komisję Europejską standardowych klauzul umownych dotyczących transferu danych.

Gdyby chcieli uzyskać Państwo więcej szczegółowych informacji na temat udostępniania lub transferów danych, prosimy o kontakt z nami w sposób wskazany w niniejszej Polityce Prywatności.

Przysługujące Państwu uprawnienia

Przysługuje Państwo prawo do:

– wyrażenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w sytuacji, gdy przetwarzamy dane w oparciu o uzasadniony interes administratora danych. Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy taka przesłanka prawna jest wykorzystywana do przetwarzania danych w celu marketingu bezpośredniego lub profilowania. Jeżeli zgłoszą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania danych osobowych, zaprzestaniemy ich przetwarzania, chyba że będziemy w stanie wykazać istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, której dane dotyczą, bądź podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń. Jeżeli wniosą Państwo sprzeciw wobec przetwarzania do celów marketingu bezpośredniego, danych osobowych nie będzie nam wolno już przetwarzać do takich celów;

uzyskania dostępu do swoich danych osobowych. Jeżeli skierują Państwo takie żądanie gdy Państwa dane osobowe będą przez nas przetwarzane, będziemy zobowiązani do poinformowania Państwa o zakresie przetwarzania Państwa danych, w tym kategoriach i celu przetwarzanych danych osobowych oraz, na Państwa żądanie, przekazania kopii tych danych osobowych. W przypadku otrzymania powyższego żądania możemy być uprawnieni do potwierdzenia Państwa tożsamości, w celu zapobieżenia udostępnienia informacji osobie nieuprawnionej;

– żądania do przekazania danych (prawo do przenoszenia danych) wskazanemu przez Państwa podmiotowi, w uporządkowanym, powszechnie wykorzystywanym formacie, nadającym się do odczytu maszynowego. Dotyczy to danych, które zebraliśmy od Państwa, w oparciu o Państwa zgodę lub jeżeli wykorzystywaliśmy dane na podstawie zawartej umowy a przetwarzanie odbywa się w sposób zautomatyzowany;

żądania usunięcia Państwa danych osobowych („prawo do bycia zapomnianym”). Mają Państwo prawo żądania usunięcia Państwa danych osobowych, w przypadkach określonych przez przepisy prawa, w tym w przypadku, gdy dane osobowe nie są już niezbędne do celów, w których zostały zebrane, gdy wycofają Państwo udzieloną zgodę lub zgłoszą sprzeciw wobec przetwarzania danych, o którym mowa powyżej. Prosimy o uwzględnienie, że w niektórych sytuacjach, np. gdy konieczność dalszego przetwarzanie danych będzie wynikała z przepisów prawa bądź będzie wymagana do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, nie będziemy mogli uwzględnić Państwa żądania usunięcia danych;

żądania poprawienia lub aktualizacji przechowywanych przez nas Państwa danych osobowych (prawo do sprostowania), jeżeli są one niekompletne lub nieaktualne;

żądania ograniczenia przetwarzania Państwa danych osobowych w sytuacjach określonych w przepisach prawa. Jeżeli zgłoszą Państwo takie żądanie będziemy mogli przechowywać dane, ale nie będziemy uprawnieni do przetwarzania danych ponad cele wskazane w przepisach prawa;

wycofania zgody na przetwarzanie przez nas Państwa danych osobowych w każdym czasie, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

złożenia skargi do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych. Po otrzymania Państwa wniosków i żądań rozpatrujemy je aby je zrealizować zgodnie z Państwa wymogami, w zgodności z obowiązującymi przepisami prawa. W każdym czasie, w szczególności, kiedy nie są Państwo zadowoleni ze sposobu załatwienia przez nas zgłoszonych do nas spraw, przysługuje Państwu prawo do złożenia skargi dotyczącej przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do organu nadzorczego ds. ochrony danych osobowych (w Polsce – do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych).

W przypadku, gdy w trakcie wykorzystywania przez Państwa uprawnień określonych powyżej pojawią się wątpliwości dotyczące Państwa tożsamości lub zakresu żądania, możemy poprosić Państwa o przekazania nam informacji, które umożliwią nam dokonanie niezbędnej identyfikacji lub ustalenie dokładnego zakresu Państwa wniosku/żądania.

Nasza odpowiedzialność za linki umieszczone na stronie

Niniejsza Polityka Prywatności dotyczy wyłącznie danych osobowych, które gromadzimy i wykorzystujemy za pośrednictwem naszej strony internetowej. Na stronie możemy umieszczać linki odsyłające do innych stron internetowych, w tym do portali społecznościowych takich jak Facebook, Twitter, LinkedIn. Jeżeli korzystają Państwo z udostępnionych linków, powinni Państwo korzystać z tych stron w oparciu o treść udostępnionych przez powyższe podmioty regulaminów i polityk prywatności. Zasady postępowania z danymi stosowane przez powyższe podmioty nie są objęte zakresem niniejszej Polityki Prywatności. Ponadto, nie ponosimy odpowiedzialności za informacje gromadzone za pośrednictwem stron internetowych osób trzecich, ani też nie kontrolujemy tych informacji. Nie możemy również ponosić odpowiedzialności w zakresie ochrony i zachowania prywatności dowolnych informacji, które mogą Państwo udostępniać na stronach osób trzecich.

Aktualizacje Polityki Prywatności

Niniejsza Polityka Prywatności może podlegać okresowym aktualizacjom w celu uwzględnienia zmian w zakresie przepisów prawa, dobrych praktyk i naszej polityki ochrony danych osobowych. Jeżeli nie zgadzają się Państwo z treścią tych zmian, prosimy o zaprzestanie korzystania z naszej strony internetowej lub usług udostępnionych w ramach strony. Korzystając ze strony internetowej lub poszczególnych usług, maja Państwo możliwość zapoznania Państwo z treścią aktualnej Polityki Prywatności. 

Polityka Prywatności obowiązuje od dnia: 15.11.2023 

Skontaktuj się z nami

Jeżeli mają Państwo jakiekolwiek pytania dotyczące zasad ochrony prywatności i przetwarzania danych osobowych lub zamierzają Państwo skorzystać z dowolnych uprawnień wyszczególnionych w treści niniejszej Polityki Prywatności, mogą Państwo skontaktować się z nami w sposób określony poniżej:

Adres do korespondencji: CEDR ENERGO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, ul. Dojazdowa 9B/417, 43-100 Tychy

Adres e-mail: biuro@cedrenergo.pl

INFORMACJE UZUPEŁNIAJĄCE

W niniejszym rozdziale zamieszczamy objaśnienia niektórych terminów związanych z ochroną danych osobowych występujących w treści Polityki Prywatności. 

dane osobowe” – wszelkie informacje dotyczące Państwa (lub umożliwiające Państwa identyfikację – bezpośrednią lub pośrednią, w szczególności na podstawie identyfikatora takiego jak np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy);

administrator” – podmiot, który ustala cele i sposoby przetwarzania danych osobowych;

„przetwarzanie” – wszelkie czynności wykonywane w odniesieniu do danych osobowych, takie jak np. zbieranie, wykorzystywanie, przechowywanie, ujawnianie lub usuwanie danych.