Zadanie Inwestycyjne EC Sejny

Zadanie Inwestycyjne EC Sejny

Realizacja

Zadanie Inwestycyjne EC Sejny

Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach posiadała i eksploatowała trzy kotłownie opalane węglem kamiennym, dostarczających ciepło dla celów centralnego ogrzewania oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej (co/cwu) do trzech węzłów dystrybucyjnych. W ramach systemu ciepłowniczego Spółdzielnia Mieszkaniowa w Sejnach  zaopatrywała w ciepło co/cwu ponad 30 obiektów mieszkalnych, o liczbie mieszkań 790, o łącznej powierzchni ponad 44.000 m2. Całkowita moc cieplna wymagana do zapewnienia ciepła co i cwu wynosiła 4,5 MWt, natomiast roczne zapotrzebowanie na ciepło (co/cwu) wynosiło około  36.800 GJ. 

Na podstawie zawartych umów pomiędzy Spółdzielnią Mieszkaniową w Sejnach  a EC Sejny Grupa CEDR Energo sp. z o.o.,  EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zobowiązało się do:

– wybudowania, uruchomienia i eksploatacji nowego źródła ciepła zasilanego paliwem w postaci zrębki drzewnej o mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 4 MWt na zrębkę drzewną, 

– połączenia magistralną siecią ciepłowniczą trzech węzłów dystrybucyjnych, 

– wybudowania i eksploatacji indywidualnych węzłów ciepłowniczych co/cwu w obiektach należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach 

– realizacji zaopatrzenia w ciepło na okres 17 lat od dnia zawarcia pakietu umów

Lokalizacja Nowej kotłowni (źródła ciepła) została ustanowiona na obszarze jednej z kotłowni należącej do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach, przy ul. Wojska Polskiego 19A w Sejnach.  Urządzenia technologiczne poprzedniej kotłowni zostały zdemontowane, a budynek kotłowni został wyburzony. Zachowana została jedynie część kotłowni jako awaryjnej kotłowni olejowej (szczytowo-rezerwowej)o mocy zainstalowanej 0,75 MWt

W ramach wybudowania – realizacji nowej kotłowni okazało się niezbędne przemieszczenie podziemnych sieci inżynieryjnych oraz wybudowanie Wewnętrznej Linii Zasilającej w energię elektryczną obiekt (sieć kablowa o długości 300 mb z infrastrukturą). 

Nowa kotłownia składa się z dwóch obiektów budowlanych: hali kotłowni, oraz magazynu paliwa – zrębki drzewnej. W kotłowni zainstalowane zostały dwa kotły przeznaczone do opalania zrębkami drzewnymi polskiej firmy FAKO SA z Rumii o mocach nominalnych 3 MWt oraz  1 MWt.

Ze względu na przygotowanie nowego projektu developerskiego przez przedsiębiorstwo Baltic Invest, w realizowanej kotłowni przewidziano przestrzeń dla realizacji montażu kolejnego kotła opalanego zrębkami drzewnymi o mocy nominalnej 1 MWt. EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zainstaluje wspomniany kocioł po zawarciu stosownych umów z Baltic Invest dla zapewnienia zaopatrzenia w ciepło planowanych czterech budynków mieszkalnych.

Magazyn paliwa zrębki drzewnej – jest został wyposażony w kompletne w pełni zautomatyzowane systemy magazynowania i podawania paliwa do kotłów ciepłowniczych w tym m.in.  ruchomą podłogę. Hala magazynowa paliwa została wykonana jako konstrukcja żelbetonowa z biologicznie czynnym dachem opartym na konstrukcji stalowej. Hala kotłowni została wykonana częściowo jako konstrukcja żelbetonowa a częściowo jako konstrukcja stalowa obłożona płytami warstwowymi. 

W październiku 2021 roku została oddana do eksploatacji magistralna sieć ciepłownicza łącząca ciepłownicze węzły peryferyjne (w lokalizacjach kotłowni opalanych węglem kamiennym należących do Spółdzielni Mieszkaniowej w Sejnach). 

EC Sejny Grupa CEDR Energo sp z o.o. zainstalowała na swój koszt i własnym staraniem 29 indywidualnych węzłów ciepłowniczych co/cwu produkcji Danfoss w obiektach przewidzianych dla dostaw ciepła, zarządcy lub właściciele trzech obiektów instalują indywidualne węzły ciepłownicze na koszt.  

Pozwolenie na budowę magistralnych sieci ciepłowniczych zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach  dnia 12.04.2021 zaś pozwolenie na budowę kotłowni zostało wydane przez Starostwo Powiatowe w Sejnach dnia 02.06.2021. Na przełomie lutego i marca 2022 nowa kotłownia rozpocznie dostarczanie ciepła do sieci ciepłowniczej w trybie próbnym. Uruchomienie kotłowni po zakończeniu okresu próbnego wytwarzania ciepła  planujemy latem 2022 roku.  

Kotłownia EC Sejny działa od 16.05.2022.